Anubias


Anubias Nana (Our Best Selling Anubias Aquarium Plant)

Anubias Nana (Our Best Selling Anubias Aquarium Plant)

Sale price $9.95 Save $4.05
Anubias Barteri "Broadleaf" (Our Largest Anubias)

Anubias Barteri "Broadleaf" (Our Largest Anubias)

Sale price $12.95 Save $3.05
Anubias Afzelii (Afzelli) (Hardy Mid- Ground Freshwater Aquarium Plant)

Anubias Afzelii (Afzelli) (Hardy Mid- Ground Freshwater Aquarium Plant)

Regular price $7.95
Anubias Lanceolata (Mega Hardy Background Aquarium Plant)

Anubias Lanceolata (Mega Hardy Background Aquarium Plant)

Sale price $6.95 Save $3
Anubias Coffeefolia-Unique Hardy Aquarium Plant

Anubias Coffeefolia-Unique Hardy Aquarium Plant

Sale price $14.95 Save $0.05
Anubias Nana Petite ( Amazing Aquascaping Plant)

Anubias Nana Petite ( Amazing Aquascaping Plant)

Sale price $9.95 Save $4.05
Sold Out
Anubias Gigantea (the Ultimate Anubias)

Anubias Gigantea (the Ultimate Anubias)

Sale price $5.95 Save $4.05
Sold Out
Anubias Congensis (Background Aquarium Plant)

Anubias Congensis (Background Aquarium Plant)

Sale price $9.95 Save $3.05
Sold Out
Anubias barteri var. glabra

Anubias barteri var. glabra

Sale price $13.95 Save $1.05
Anubias Barteri "Golden Coin"

Anubias Barteri "Golden Coin"

Sale price $9.95 Save $6.05
Sold Out
Anubias Minima Aquarium Plants on Driftwood (made in house!)

Anubias Minima Aquarium Plants on Driftwood (made in house!)

Regular price $19.95
Sold Out
Anubias Afzelii Aquarium Plants on Driftwood (made in house!)

Anubias Afzelii Aquarium Plants on Driftwood (made in house!)

Sale price $34.95 Save $5.05